Aby nie pogrzebali… Wrocławia

Posted on wtorek, 23 marca, 2010 o 08:05 w

Uwagi do projektu zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia” – opracowane w Zakładzie Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

W przyszłym roku minie 90 lat od pamiętnego konkursu na rozbudowę Wrocławia, który zapoczątkował burzliwą i twórczą debatę na temat przyszłego kształtu miasta. Zestawienie ubiegłorocznych wizji „Wro2040” z projektem zmian w „studium Wrocławia 2010” wskazuje wyraźnie na potrzebę takiego właśnie otwartego spojrzenia: Wrocław metropolitalny czy kameralny? Odra duża, średnia, czy mała? Budynki niskie czy wysokie? Skupione czy rozproszone? Nie ma odpowiedzi jednoznacznych, ale potrzebne są różne scenariuszei consensus w kwestii wyboru opcji.

Projekt zmian takich możliwości nie daje. Nie rozwiązuje bowiem podstawowej sprzeczności pomiędzy przyjętą pasmową strukturą zabudowy a koncentryczno-radialnym układem obsługi komunikacyjnej. Może za daleko wikła się w szczegóły, tracąc z pola widzenia rozwiązania strategiczne? Plan rozwoju przestrzennego Londynu konsultowany równolegle ze Studium mieści się ze wszystkimi rysunkami w objętości naszego I tomu. Tyleż samo zajmuje odrębny program rozwoju sytemu transportowego, który jest przysłowiową piętą Achillesową naszego miasta. O podjęciu prac nad nowym planem i wycofaniu się ze zmian proponowanych w 2008 roku zadecydował nad Tamizą wynik społecznych konsultacji. Warto się nad tym zastanowić.

Nie satysfakcjonują nas argumenty stosowane podczas prezentacji Studium, że jego zapisów nie należy brać zbyt dosłownie, gdyż może się nie znaleźć odpowiednio zmotywowany inwestor. Taka retoryka w ogóle podważa sens wykonywania studium. Nie po to podejmuje się tak znaczny wysiłek organizacyjny i finansowy, aby potem liczyć na to, że nikt nie zrealizuje kontrowersyjnych decyzji. Ponadto wprowadzanie kolejnych zmian pociąga za sobą spore koszty a także opór tych właścicieli terenu, którzy zaczęli łączyć określone nadzieje z kierunkiem zagospodarowania wskazanym w studium.

Niniejsze uwagi zostały wypracowane w ramach seminariów naukowych w Zakładzie Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury PWr oraz na zajęciach dydaktycznych ze studentami kierunku Gospodarka Przestrzenna. Zgodnie z procedurą przekazano je na ręce Prezydenta Wrocławia w dniu 9.02.2010.

1.0. Uwagi porządkowe

1.1. Dot. wszystkich rysunków w projekcie zmianuwaga: treść rysunków nie została zaktualizowana do stanu z końca 2008 roku, kiedy przystąpiono do opracowania zmian i przedstawia obraz sprzed około 10 lat. Na planszach uwarunkowań nie ma autostradowej obwodnicy Wrocławia, nowej zabudowy przy węźle grunwaldzkim a przede wszystkim najnowszych zespołów mieszkaniowych. Część obiektów zabytkowych wskazanych do ochrony już dzisiaj nie istnieje.

Postulat: należy zaktualizować dane i związane z nimi analizy oraz wskazania kierunkowe zarówno na rysunkach, jak i w tekście studium.

1.2. Dot. węzła komunikacyjnego na AOW w rejonie Rędzinauwaga: węzeł ten nie jest objęty projektem realizacji inwestycji a jego powstanie wiązałoby się z obniżeniem klasy drogi z uwagi na bliskość innych węzłów. To, że AOW w realizowanym kształcie nie została naniesiona na rysunkach uwarunkowań uniemożliwia prowadzenie porównań i wychwycenie tego faktu.

Postulat: należy nanieść zarys AOW na studia uwarunkowań zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.3.Dot. zapisów o dyskryminującym charakterzeuwaga: w zapisie dotyczącym jednostek urbanistycznych mieszkaniowych krajobrazowych (tom 2, pkt. 13.2.2.7. s. 238) w punkcie 1 „nie dopuszcza się następujących rodzajów przeznaczenia terenu należących do klasy przeznaczenia terenu opieka zdrowotna i społeczna: 1) zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, (…), 5) ośrodków terapii uzależnień, 6) obiektów pomocy społecznej, 7) obiektów domów dziecka, pogotowi opiekuńczych (…)”. Zapis ten ogranicza możliwości korzystania z dobrodziejstw pięknego krajobrazu odnosząc się w sposób dyskryminujący do grup najciężej doświadczonych przez los. Ograniczeń tych nie zastosowano na terenach intensywnej zabudowy, gdzie warunki opieki zdrowotnej są bez porównania gorsze.

Postulat: należy przeredagować treść punktu 13.2.2.7.

2.0. Uwagi merytoryczne

2.1. Dot. koncepcji komunikacyjnej obsługi miastauwaga: istnieje podstawowa sprzeczność pomiędzy radialno-koncentrycznym systemem obsługi komunikacyjnej a przyjętą w studium pasmową strukturą zabudowy. W związku z powyższym obszary bardziej oddalone od centrum (zwłaszcza w zachodniej części Wrocławia) mają być rozwijane w oparciu o sieć drogową przystosowaną do potrzeb dawnych terenów podmiejskich.

Postulat: należy skorelować układ sieci komunikacyjnej z przyjętym układem zabudowy wprowadzając hierarchiczny układ ulic w obszarach desygnowanych pod nową zabudowę i stosując zasadę nadrzędności komunikacji zbiorowej.

2.2. Dot. pól irygacyjnych (obręb Osobowice, Rędzin, Świniary)uwaga: zmiana obecnej funkcji oczyszczalni ścieków na inny rodzaj użytkowania jest możliwa (a nawet pożądana) o ile nie pociąga za sobą konieczności osuszenia terenu oraz utraty jego wartości przyrodniczych i kulturowych, co wyklucza proponowaną funkcję mieszkaniową.

Postulat: Należy:
a) wydzielić teren o którym mowa jako obszar problemowy, którego przeznaczenia nie można było określić na etapie sporządzana studium z uwagi na niewystarczającą ilość studiów i analiz;
b) w trybie konkursowym rozważyć możliwości przekształcenia terenu w „miejsce z klasą” (np. na rodzaj kulturowego eko-parku w powiązaniu z koncepcją turystycznego wykorzystania nabrzeży Odry, jak pasmo hotelowo-rozrywkowe, marina, plaże miejskie, nowy ogród zoologiczny w rej. Lesicy itp.).
Uwaga: nowa funkcja musi uwzględniać dalsze nawadnianie pól (z kanalizacji burzowej lub z Odry).

Uzasadnienie
Zmiana proponowana w Studium jest: niewykonalna w świetle analogicznych doświadczeń innych miast (całkowita porażka w Berlinie z uwagi na stan zatrucia gleby) i niezgodna z najnowszymi tendencjami w tym zakresie (kierunek Eko-parków w Londynie);sprzeczna z zasadą ochrony wartości przyrodniczych, określanych na poziomie ostoi ptasiej o randze międzynarodowej i kulturowych (krajobraz reliktowy zachowany w stanie niezmienionym od 1897 roku);mało atrakcyjna dla potencjalnych mieszkańców (względy sanitarne, klimatyczne, peryferyjna lokalizacja), mało atrakcyjna w kontekście oferty ogólnomiejskiej (powielanie schematu osiedla, brak 300 ha terenów parkowych itp.) i generalnie nieakceptowana przez mieszkańców Wrocławia, którzy wykorzystują ten teren na wycieczki rowerowe, „polowania z kamerą” itp. (por. głosy na blogach),sprzeczna z wynikami ekspertyz, które z racji terminu oddania nie mogły być wzięte pod uwagę, jak: a) „Rewitalizacja terenu Pól Osobowickich – zmiana obecnej funkcji (oczyszczalnia ścieków) na obszar zabudowy miejskiej. Faza I” (Okińczyc M., Świerkosz K., Kasprzak M., styczeń 2009); b) Inwentaryzacja przyrodniczo–faunistyczna obszaru pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu. Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (Ogielska M., Maślak R., Czyż B., Kierzkowski P., Kusznierz J., Malkiewicz A., Orłowski G., Tarnawski D., Urban R., Paśko Ł., grudzień 2009); c) Ekspertyza dla studium hydrologicznego ekosystemu znajdującego się na obszarze oczyszczalni ścieków Pola Osobowickie (…) (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, grudzień 2009).

2.3. Dot. Rzeki Odry i jej kanałów na obszarze Wrocławia

2.3.1. W systemie transportowym Wrocławia nie uwzględniono rzeki jako drogi wodnej (brak oznaczeń dróg wodnych na rys. nr 7 – System transportowy).
2.3.2.Optymalna i de facto jedyna możliwa lokalizacja centrum logistycznego wskazana w studium 2001 w rejonie portu popowickiego została zaprzepaszczona na skutek przeznaczenia jej pod zabudowę mieszkaniową (rys. nr 6 i nr 7).
2.3.3. Proponowane „alternatywne” rezerwy terenu dla nowego portu rzecznego (rys. nr 7) nie posiadają odpowiednich powiązań komunikacyjnych ani zadowalających powierzchni a ponadto znajdują się w strefie zasięgu 1% wód powodziowych).

Postulat: Należy:
a) określić docelową klasę drogi wodnej satysfakcjonującej przyszłą metropolię wrocławską (z wynikającymi stąd parametrami rozwiązań hydrotechnicznych);
b) wydzielić korytarz Odry z pasem nabrzeży jako obszar problemowy do szczegółowego opracowania (analizy + konkurs) ze wskazaniem lokalizacji: zróżnicowanych funkcji obsługi obiektów pływających (ob. portowe, mariny, nabrzeża przeładunkowe, postojowe z funkcją hotelowo-mieszkalną itp), z uwzględnieniem stosownych powiązań z lądem (infrastruktura, dojazdy, itp.),
c) wskazać miejsce centrum logistycznego (przy zimowisku barek jest za mało miejsca, w stos. do potrzeb miasta metropolitalnego
d) wyznaczyć lokalizacje plaż miejskich i kąpielisk (np. pływających basenów w typie mobilpool).

Uzasadnienie
Zmiany proponowane w Studium są zbyt ubogie i enigmatyczne w stosunku do szansy, jaką otwiera dla miasta uruchomienie stopnia w Malczycach (2011), które umożliwi regularne połączenia żeglowne z całym systemem dróg wodnych zachodnich krajów UE.

2.4. Dot. AOW w liniach rozgraniczających oraz w pasie przyległym

Uwaga: największa wrocławska inwestycja drogowa nie została w ogóle rozpatrzona pod kątem zharmonizowania z otoczeniem, czego dowodzi jej brak na rysunkach nr: 1, 2, 4, 10, 13; na pozostałych rysunkach zaznaczono węzeł komunikacyjny z tzw. Trasą Obornicką, który nie istnieje w dokumentacji technicznej (uwaga 1.2).

Postulat: Należy wskazać sposób złagodzenia skutków przeprowadzenia obwodnicy przez żywą tkankę miejską, gdyż dla mieszkańców przyległych dzielnic nie przewidziano funkcji oraz terenów rekompensujących dokuczliwe sąsiedztwo (powiązania piesze i rowerowe pomiędzy osiedlami położonymi po przeciwnych stronach obwodnicy, brak pasm zieleni izolacyjnej itp.).

2.5. Dot. stref wyznaczonych pod lokalizację budynków wysokościowych uwaga: strefy wskazane na rys. 2 zostały wyznaczone w sposób schematyczny i uznaniowy (brak aktualnych uwarunkowań, brak wskazania widoków i panoram chronionych). Ponadto w cz. III, pkt 1.2.3. kier.3 wprowadzono zapis o indywidualnym badaniu wpływu danej lokalizacji „na kształtowanie się ważnych widoków urbanistycznych”. Nie wiadomo czego we Wrocławiu dotyczy „ważny widok urbanistyczny”, ani na jakich podstawach będzie się rozstrzygać o tym, że budynek jest „integralnym elementem harmonijnie skomponowanej jednostki urbanistycznej” (a co z jednostkami sąsiednimi albo z nakładaniem się planów widokowych?).

Postulat: Należy przeprowadzić rzetelną analizę uwarunkowań kompozycyjnych w skali miasta, wskazując:
a) widoki i panoramy miasta chronione przed zakłóceniami,
b) miejsca (nie strefy), w których możliwa jest lokalizacja budynków wysokich w sposób nie naruszający chronionych widoków i panoram miasta,
c) symulacje wariantowych przekształceń w panoramach i widokach miasta i poddając je analizie krytycznej z udziałem mieszkańców miasta.
Należy dążyć do skupienia budynków wysokich w wybranych 1-2 lokalizacjach, np. planowanych subcentrach (propozycja zawarta w studium zakłada rozpraszanie pojedynczych obiektów w takiej ilości, że przestają cokolwiek akcentować).

Uwaga: Zaleca się wykorzystanie doświadczeń wynikających ze „Studium kompozycyjnego Miasta Szczecina z uwzględnieniem zabudowy wysokiej” (aut.: Waldemar Marzęcki, Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz), gdzie sporządzono model przestrzenny miasta i wykonano symulację przekształceń w jego panoramach i widokach strategicznych.

Uzasadnienie
Wiele miast europejskich (w tym Paryż, Berlin, Rzym) ograniczyło wysokość zabudowy dopuszczając wyjątki w sporadycznych, starannie wybranych lokalizacjach.Pojęcie harmonijnego wkomponowania nie jest pojęciem precyzyjnym, zwłaszcza jeśli nie wykonano symulacji w celu zbadania relacji widokowych pomiędzy Starym Miastem i Ostrowem Tumskim a potencjalnym pojawieniem się budynków wysokich w sylwecie miasta.

2.6. Dot. terenów zieleni miejskiej

2.6.1. Układ zieleni jest drastycznie okrojony w stosunku do studium z roku 2001 i zatracił cechy systemu płatów i korytarzy. Nie wskazano żadnych docelowych rozwiązań tego problemu (chociażby wskazania lokalizacji pod 300 ha brakującej powierzchni parkowej).
2.6.2. Niezależnie od utraty terenów rezerwowanych pod zieleń następuje sukcesywna utrata terenów otwartych (użytki rolne), które w sposób istotny kształtują system przewietrzania miasta.2.6.3. Na rys. 10 (ochrona i kształtowanie środowiska) nie uwzględniono:a)ogródków działkowych, które w związku z powyższym nie są traktowane jako wartość przyrodnicza,b)zieleni izolacyjnej oraz stref hałasu komunikacyjnego, które są naniesione na rys. nr 4 (uwarunkowania przyrodnicze), po czym znikają bez śladu (na rys. nr 10 śródmieście nie ma żadnych problemów z hałasem),c)uciążliwości AOW, która nie pojawia się również w analizie uwarunkowań przyrodniczych (rys. nr 4);
2.6.4. Przyjęty sposób oznaczeń graficznych na rys. 6 (kierunki… struktura funkcjonalno-przestrzenna) zamazuje rozmieszczenie terenów parkowych i cmentarzy na obszarze jednostek urbanistycznych. Parki takie, jak park Tołpy, Staszica i Promenada Staromiejska zieleń parkowa na Karłowicach zostały zaznaczone jako przestrzenie publiczne w ramach jednostek (bez wskazania na ich odmienne tworzywo). Powyższa zasada jest stosowana w sposób niekonsekwentny i uznaniowy, gdyż inne parki wyodrębniono z jednostek urbanistycznych jako zieleń (Pk Południowy, Pk. Zachodni, Dębowy, itp.).

Postulaty: Należy:– wprowadzić stosowne zmiany i uzupełnienia na rysunkach 4, 6 i 10 (oraz w związanych z nimi zapisach) zapewniając rzetelność oraz czytelność informacji,wyodrębnić z jednostek urbanistycznych i chronić przed zabudową wszystkie tereny zieleni publicznej, wskazując system powiązań projektowanych między nimi w postaci co najmniej „zielonych” ścieżek pieszych i rowerowych,– wyznaczyć zespoły płatów i korytarzy zieleni publicznej na terenach przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową (bez dowolności interpretacyjnej w planach miejscowych),wskazać tereny wypoczynku planowane jako „miejsca z klasą” (konkursy) na bazie ich potencjału przyrodniczo-krajobrazowego (zwłaszcza nad rzekami, na terenach pól irygacyjnych, na terenach dawnych majątków ziemskich i parków zabytkowych, przy szlakach rowerowych o randze międzynarodowej, itp.),– wyznaczyć tereny agroparków (zwłaszcza w klinach przewietrzania miasta),wprowadzić zasadę kompensacji przyrodniczej przy nowych lokalizacjach supermarketów i innych obiektów użyteczności publicznej silnie generujących ruch (ogrody i parki na dachach budynków i parkingów, np. przy nowym stadionie).

Uzasadnienie
Współczesne miasta europejskie rywalizują ze sobą pod względem oferowanej jakości życia, co się przekłada na dostępność, atrakcyjność i walory zdrowotne terenów otwartych. Wiodącą rolę w tym zakresie pełnią tereny położone nad wodami, zwłaszcza plaże miejskie, parki nadrzeczne, kąpieliska nadrzeczne, itp.Ochrona różnorodności krajobrazowej obejmuje również relikty krajobrazu rolniczego, przejmujące funkcje edukacyjne, rekreacyjne oraz izolacyjne, co sprzyja powstawaniu nowej kategorii terenów zieleni publicznej, jaką są agroparki. Planowane zmiany powinny zmierzać w kierunku poprawy sytuacji, czego przedkładany projekt nie oferuje, nie odpowiadając na braki przedstawione w analizie stanu istniejącego (cz. III, pkt. 2.4).

2.7.Dot. Przestrzeni publicznych na obszarze miasta

Uwaga:
2.7.1. Przestrzenie publiczne nieprecyzyjnie zdefiniowane i wydzielone w Studium w wielu przypadkach nie spełniają wymogów stawianych przestrzeniom publicznym i nie dadzą się zrealizować we wskazanych lokalizacjach (m.in. w zespołach: Widawa, Świniary, Rędzin, Polanowice, Plac Kromera);
2.7.2.
W wielu zespołach, zwłaszcza planowanych, przestrzenie publiczne nie zostały w ogóle wyznaczone (m.in. Pracze Odrzańskie, Maślice, Maślice wielkie, Stabłowice Stare, Brochów, Jagodno);
2.7.3. Studium nie przedstawia systemowego rozwiązania przestrzeni publicznych w mieście (brak powiązań programowo-przestrzennych wskazanych lokalizacji).

Postulat: Propozycje rozmieszczenia przestrzeni publicznych należy opracować szczegółowo, opierając się na wizjach terenu, analizach i potrzebach lokalnych społeczności, zabezpieczając na ten cel stosowną powierzchnię. Należy przedstawić system złożony z przestrzeni publicznych istniejących i planowanych, wyraźnie odróżniając tereny zieleni ogólnodostępnej od przestrzeni publicznych w obszarach zabudowy.

Uzasadnienie
Zdarza się często, że na przestrzeń publiczną wyznaczone zostały węzły komunikacyjne, zawierające wyłącznie jezdnie, skrzyżowania i chodniki (np. w zespole Widawa – rejon ograniczony ulicami Kaletniczą, Zduńska i Dokerską). Jak wiadomo, przestrzenie publiczne służą integracji społeczności lokalnych i są niejako z definicji zdominowane przez ruch pieszy.

2.8.Dot. terenów mieszkaniowych objętych zapisami Studium

2.8.1.Wprowadzenie wyłącznie dwóch typów zabudowy jednorodzinnej (rezydencjonalnej i wiejskiej) oraz trzech typów zabudowy wielorodzinnej (willa miejska, apartamenty, kamienica) o parametrach określonych w studium, na nowo inwestowanych terenach, jest sprzeczne z zapisem rozdziału 2.3.9.1. „zamieszkiwanie”, gdyż nie ułatwi a znacząco ograniczy możliwość zdobycia mieszkania w mieście.
2.8.2. Określenie typów zabudowy jest w różnych miejscach tekstu studium ze sobą sprzeczne: np. raz za zabudowę jednorodzinną uznaje się wyłącznie zabudowę rezydencjonalną i wiejską, a gdzie indziej określa się parametry budynków jednorodzinnych wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych itp.

Postulat: Należy odstąpić od zapisów ograniczających liczbę możliwych typów zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na obszarach nowo inwestowanych, lub usunąć wewnętrzne sprzeczności tekstu studium.

Uzasadnienie
Zapisy proponowane w Studium są przy założonych parametrach poszczególnych typów zabudowy zbyt kosztowne dla osób średnio-zarabiających i ograniczają możliwość pozyskania własnego mieszkania.

2.9.Dot: terenów mieszkaniowych objętych Studium
uwaga: niesłuszne wydają się zapisy określające minimalną powierzchnię zieleni większą dla zabudowy jednorodzinnej (40%) a mniejszą dla zabudowy wielorodzinnej (25%).

Postulat: Należy przyjąć tę samą wartość minimalnej powierzchni zieleni dla obu rodzajów zabudowy.

Uzasadnienie
Zapisy proponowane w Studium są społecznie niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę fakt, iż większa grupa mieszkańców (zabudowa wielorodzinna) będzie miała dostęp do mniejszej powierzchni zieleni. Można ponadto ustalić, wzorem innych państw Unii Europejskiej, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla wszystkich typów zabudowy, który jednocześnie zapewnia odpowiednią jakość przestrzeni oraz większą elastyczność w jej kształtowaniu (zielone dachy, fasady itp.), szczególnie w jednostkach urbanistycznych z istniejącą zabudową o dużej intensywności.

3.0. Uwagi szczegółowe

3.1. Dot. obszarów Rędzin Kameralny I, II i II, Kminkowa, Pawłowice Malownicze, Strachocin/Wojnów, Osobowice Lipska.uwaga: na wymienionych obszarach nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej różnej intensywności, nie uwzględniono w sposób wystarczający (albo wcale) konieczności rozbudowy sieci kanalizacyjnej.

Postulat: Należy uwzględnić: a) konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej, lubb)zmienić przeznaczenie wymienionych terenów na niewymagające rozbudowy sieci kanalizacyjnej, lub c) na obszarach o odpowiednich właściwościach gruntu, zezwolić na wykonywanie indywidualnych biologicznych oczyszczalni ścieków, np. typu „living machine”.

UzasadnienieZapisy proponowane w Studium są wewnętrznie sprzeczne i niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Nie spełniają między innymi założeń rozdziału 2.3.1.9. „zamieszkiwanie” w punktach dotyczących wysokiego poziomu zorganizowania i wyposażenia przestrzeni miejskiej oraz kompletności osiedli mieszkaniowych, a także koordynacji przedsięwzięć i inwestycji publicznych i prywatnych, określonych w rozdziale 4.1. – „kompleksowe działania”

3.2. Dot. działek położonych w granicach wyznaczonych przez ul. Mickiewicza, 9 Maja, Heweliusza oraz Kopernika.
Uwaga: Na zlecenie Urzędu Miasta działka była przedmiotem szczegółowego opracowania w kierunku włączenia do Parku Szczytnickiego (2008), w związku z czym zapis (cz. III, 2.4.1., kier. 8) o dążeniu do rozbudowy w tym miejscu ogrodu zoologicznego wydaje się bezzasadny.

Postulat: Należy zmienić redakcję tego punktu i jego pochodnych wskazując na postulowane włączenie terenu do Parku Szczytnickiego.

Uzasadnienie
Koncepcja „zoo bis” na tak małym terenie, w sąsiedztwie planowanej ruchliwej Alei Wielkiej Wyspy i w oderwaniu od istniejącego ZOO nie wydaje się uzasadniona, w przeciwieństwie do scalenia Parku Szczytnickiego i wprowadzenia funkcji dopełniających jego program.Z punktu widzenia lokalizacji ZOO bardziej wskazany jest rejon Lesicy (cz. III, pkt. 2.4.1., kier. 9), gdzie wszakże nie został on uwzględniony na rys. 6 (struktura funkcjonalno-przestrzenna), ani też nie przewidziano możliwości obsługi komunikacyjnej takiego obiektu.

3.3. Dot. Działki położonej w granicach wyznaczonych przez Al. Kochanowskiego i ul. Wojciecha z Brudzewa.
Uwaga: działka należąca do Akademii Medycznej we Wrocławiu pełni funkcję Ogrodu Roślin Leczniczych i jako taka posiada status ogrodu botanicznego, co nie zostało ujęte ani w tekście Studium ani na żadnym z rysunków planu.

Postulat: Należy zaznaczyć ORL na rys. 4 i 5 jako ogród dydaktyczny oraz wprowadzić stosowne uzupełnienia w tekście planu.

3.4. Dot. odcinków międzywala przy Kładce Zwierzynieckiej (na lewym brzegu)oraz pomiędzy kanałami Powodziowym i Żeglownym przy planowanej kładce pieszejuwaga: nie zaznaczono parkingów strategicznych dla zespołu Hali Stulecia oraz Stadionu Olimpijskiego, o lokalizacjach uzgodnionych z RZGW

Postulat: Należy uzupełnić rys. nr nanosząc wskazane lokalizacje oraz wprowadzić uzupełniające zapisy w tekście studium.

3.5. Dot. terenu ogródków działkowych i dwóch zespołów zieleni wysokiej pomiędzy Aleją Kasprowicza a Kanałem Nawigacyjnymuwaga: teren nie został oznaczony ani jako teren zieleni ani rekreacji lecz włączony do zespołów zabudowy mieszkaniowej kameralnej (rys. nr 6 – kierunki… struktura funkcjonalno-przestrzenna). Zaznaczono wprawdzie zarys przestrzeni publicznej, ale zapisy dotyczące zabudowy mieszkaniowej kameralnej dopuszczają taką dowolność interpretacyjną, że nie chronią zieleni w sposób skuteczny.

Postulat: Należy:
a) wyodrębnić działki jako teren zieleni publicznej (a więc podobnie jak parki) i odstąpić od zapisów dopuszczających zabudowę o charakterze kameralnym, zwłaszcza że teren jest w trakcie opracowania mpzp w tym kierunku;
b) rozważyć możliwość przekształcenia terenu w „miejsce z klasą” (konkurs) z dopuszczeniem usług towarzyszących plaży miejskiej.

Uzasadnienie
Jest to jeden z nielicznych terenów zieleni o charakterze publicznym i półpublicznym w dzielnicy Psie Pole i jedyny położony nad wodą. Może więc stanowić zaplecze dla plaży miejskiej, zwłaszcza że posiada dogodny dojazd i parking od Al. Kasprowicza (rys. nr 4 – uwarunkowania przyrodnicze).Wobec wykazanych w studium braków zieleni parkowej (ok 300 ha), teren jw należy chronić w sposób zdecydowany wraz innymi skrawkami zachowanej zieleni, dążąc do stworzenia w miarę spójnego systemu w skali miasta.

Wrocław,9. 02. 2010.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Top