I zaległa cisza…

Posted on środa, Lipiec 27th, 2011 o 11:06 w

Wrocław, 15 lipiec 2011 r.

Pan Jarosław Kaczyński
Prezes Prawa i Sprawiedliwości
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa

1. Postępujący w przyspieszonym tempie proces degradacji cywilizacyj­nej, gospodarczej i obyczajowej w Polsce wymaga zdecydowanych działań.

2. Wyzwaniem chwili staje się jak najszybsze odsunięcie od władzy ludzi aktualnie ją sprawujących.

3. Aby tego dokonać konieczna jest konsolidacja wszystkich środowisk i osób podobnie oceniających powagę sytuacji.

4. Osiągnięcie tego celu, w aktualnie obowiązującym mechanizmie wy­borczym, wydaje się być najbardziej prawdopodobne przy akceptacji szerokiego współdziałania przez partię Prawo i Sprawiedliwość.

5. Naszym zdaniem, pierwszy ruch otwierający drogę do powstania wspólnej listy kandydatów winien jednak należeć do podmiotu najsilniejszego, za który uważamy Prawo i Sprawiedliwość.

6. Ruch ten to zaproszenie do uczestnictwa w aktywnym tworzeniu wspólnej listy wyborczej.

7. Pamiętamy, że w przeszłości takie otwarcie na środowiska katolicko­-narodowe, polegające na oddaniu do ich dyspozycji miejsc na listach PiS o ta­kich samych numerach w skali całego kraju, wyeliminowało podstawową bo­lączkę i zagrożenie, jaką jest rozproszenie głosów elektoratu patriotycznego.

8. W tych trudnych chwilach dla naszej Ojczyzny zwracamy się do Pana Prezesa z apelem o jak najszybsze podjęcie rzeczywistej współpracy ze wszyst­kimi środowiskami, które głośno i dobitnie informują o zamiarze startu w tego­rocznych wyborach parlamentarnych i ogłoszenie kalendarza negocjacyjnego, w wyniku którego powstanie jedna lista kandydatów.

9. Dotychczasowe doświadczenia jednocześnie wskazują na konieczność przeprowadzenia proponowanych rozmów, przy zachowaniu niezbędnej jawno­ści i dokumentowaniu ich wyników na piśmie.

10. Członkostwo w parlamentarnym klubie Prawa i Sprawiedliwości obecnej kadencji posłów nie będących członkami partii, dowodzi, że takie roz­wiązanie jest możliwe do zrealizowania. Co więcej, istnieje nawet gotowe roz­wiązanie spisane w postaci umowy.

11. W ślad za porozumieniem powinno nastąpić wydzielenie, w ramach funduszu wyborczego, niezależnej kwoty fundowanej dla członków sfederowa­nych środowisk, z przeznaczeniem na prowadzenie kampanii wytypowanych przez nie kandydatów wg jednolitych zasad ogólnokrajowych, co pozwoliłoby na zapewnienie autonomii i niezależności, tak bardzo cenionych w naszych śro­dowiskach.

Niniejszy list otwarty przekazujemy na ręce posła Dawida Jackiewicza z nadzie­ją, że jak najszybciej dotrze on do rąk Pana Prezesa, jednocześnie informując, że upublicznimy go dopiero 25 lipca 2011 roku. Mediom: „Gazecie Polskiej” i „Naszemu Dziennikowi” niniejszy list zostanie przekazany po tym terminie.

Sygnatariusze

Andrzej Górnik
Marek Natusiewicz
Lech Stefan
ks. Stanisław Pawlaczek

Skomentuj

Dodaj komentarz

Top